Valtioneuvoston asetus MMM/2019/97

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.8.2019 10.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Orian Bondestam, Neuvotteleva virkamies p.029 5162494
Asia
Asetuksen muutoksella ehdotetaan siirrettäväksi EU:n yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien säädösten mukaisesti rekisteröitävien kalastusalusten avomerialusryhmästä rekisteröimätöntä konetehoa koskeva 1 500 kW:n rekisteritila rannikkoalusryhmään, koska rannikkoalusryhmän konetehoa koskeva rekisteritila on täyttynyt, mikä estää rekisteröintiä hakeneiden alusten rekisteröinnin ja niiden toiminnan aloittamisen. Avomerialusryhmään jäisi saman verran rekisteröimätöntä konetehoa koskevaa rekisteritilaa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 28 päivänä elokuuta 2019.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotuksella ei ole vaikutuksia valtion talouteen. Tarvittava rekisterijärjestelmä on olemassa. Muutos voidaan toteuttaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttamilla rekisterimerkinnöillä. Taloudelliset vaikutukset arvioidaan vähäisiksi myös yksityisille kaupallisille kalastajille ja kalastusyrityksille erityisesti avomerialusten osalta. Kalastusaluksia ei siirretä alusryhmästä toiseen, eikä niiden pyyntioikeuksia muutettaisi. Rannikkoalusten osalta muutos mahdollistaisi tietyissä tapauksissa yrittäjien toiminnan merkittävän kehittämisen ilman tarpeettomia hallinnollisia rajoitteita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen