Valtioneuvoston päätös YM/2019/44

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.11.2019 13.00

Ympäristöministeriö

Luonnonsuojelulain 66 §:n mukainen valtioneuvoston päätös koskien Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan hyväksymistä Sallatunturin matkailupalvelujen alueen laajentamisen osalta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Heikki Korpelainen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250135
Asia
Lapin liitto on pyytänyt valtioneuvostolta luonnonsuojelulain 66 §:n mukaista päätöstä koskien Natura 2000 -verkostoon sisältyvää aluetta Aatsinki - Onkamo, jotta Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava voitaisiin hyväksyä ja toteuttaa erittäin tärkeän yleisen kannalta pakottavasta syystä, kun vaihtoehtoista ratkaisua ei ole. Maakuntakaavaan sisällytetty aluevaraus aiheuttaisi vaikutusten arvioinnin mukaan toteutuessaan merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Natura 2000 -alueelle. Matkailualueen Natura 2000 -alueelle sijoittuvan laajennuksen pinta-ala on noin 134 hehtaaria. Myönteiselle päätökselle ei ole edellytyksiä, koska asiassa ei ole osoitettavissa, että vaihtoehtoiset ratkaisut puuttuvat. Voimassa oleva yleiskaava sisältää rakentamattoman hissirinteen varauksen, joka sijaitsee kokonaan Natura 2000 -alueen ulkopuolella.
Esitys
Valtioneuvosto hylkää hakemuksen.
Vaikutukset
Lapin liiton valtuusto ei voi luonnonsuojelulain 66 §:stä johtuen hyväksyä maakuntakaavaehdotusta liiton hallituksen 28.11.2016 päättämässä muodossa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen