Valtioneuvoston asetus STM/2019/113

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.11.2019 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 3 ja 33 §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Laura Terho, Hallitussihteeri p.+35 8295163550
Asia
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 33 a §:n mukaan asetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaisesti. Kansaneläkeindeksin jäädyttämisen vuoksi kansaneläkeindeksiin sidottuihin euromääriin ei ehdoteta muutoksia. Työeläkeindeksin muutoksen mukainen tarkistus tehdään käyttäen sitä työeläkeindeksin pistelukua, joka on vahvistettu tarkistusvuodelle työntekijän eläkelain (395/2006) 98 §:n soveltamista varten. Työeläkeindeksin pisteluku vuonna 2017 oli 2534, jolloin indeksitarkistukset tehtiin edellisen kerran, ja vuonna 2019 se on 2585. Vuonna 2019 työeläkeindeksi on siis neljän desimaalin tarkkuudella 1,0201-kertainen vuoteen 2017 verrattuna, eli kahdessa vuodessa nousua on ollut noin 2 prosenttia. Työeläkeindeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään asiakasmaksuasetuksen 33 a §:n mukaan lähimpään täyteen euroon. Työeläkeindeksin muutoksen mukaiset indeksitarkistukset kohdistuvat asiakasmaksuasetuksen 3 §:n 2 ja 3 momenttiin (kotona annettavan palvelun tulorajat ja tulorajan korotus) sekä 33 §:ään (henkilökohtaiseen käyttöön jätettävä käyttövara, kun kunta perii henkilölle tulevat tulot, korvaukset tai saamiset). Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 3 ja 33 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Työeläkeindeksin muutoksen mukainen tarkistus kotona annettavan palvelun tulorajoihin vähentäisi kuntien saamia maksutuottoja noin 1,8 miljoonalla eurolla vuodessa. Asiakasmaksuasetuksen 33 §:ään tehtävän vähimmäiskäyttövaran korotuksen kustannusvaikutusta ei ole ollut mahdollista arvioida käytettävissä olevan aineiston perusteella.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen