Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/109

« Tasavallan presidentin esittely 29.11.2019 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamisesta (HE 10/2019 vp; EV 20/2019 vp)

HE 10/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Isamaria Mäkiaho, Neuvotteleva virkamies p.+35 829516001
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen Digi- ja väestötietoviraston toimialaa koskevien lakien muuttamisesta ja määrää lain saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2020 ja muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki avioliittolain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av äktenskapslagen
 3. Laki vekselilain 88 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 88 § i växellagen
 5. Laki shekkilain 66 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 66 § i checklagen
 7. Laki lahjanlupauslain 6 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 6 § i lagen om gåvoutfästelser
 9. Laki perintökaaren 20 luvun muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 20 kap. i ärvdabalken
 11. Laki neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä noudatettavasta menettelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 8 § i lagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar
 13. Laki takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain 9 ja 9 a §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 9 och 9 a § i lagen om återvinning till konkursbo
 15. Laki vaalilain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av vallagen
 17. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 35 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 35 § i lagen om borgen och tredjemanspant
 19. Laki hallinto-oikeuslain 12 a §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna
 21. Laki holhoustoimesta annetun lain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om förmyndarverksamhet
 23. Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 8 § i lagen om registrerat partnerskap
 25. Laki saamen kielilain 2 ja 27 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 2 och 27 § i samiska språklagen
 27. Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain muuttamisesta
 28. Lag om ändring av lagen om dödförklaring
 29. Laki osakeyhtiölain 3 luvun 17 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 3 kap. 17 § i aktiebolagslagen
 31. Laki edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain muuttamisesta
 32. Lag om ändring av lagen om intressebevakningsfullmakt
 33. Laki ulosottokaaren 3 ja 4 luvun muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 3 och 4 kap. i utsökningsbalken
 35. Laki toimivallasta, sovellettavasta laista, toimenpiteiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä yhteistyöstä vanhempainvastuuseen ja lasten suojeluun liittyvissä asioissa tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 12 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn samt om tillämpning av konventionen
 37. Laki kaupanvahvistajista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 1 § i lagen om köpvittnen
 39. Laki asunto-osakeyhtiölain 2 luvun 15 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 2 kap. 15 § i lagen om bostadsaktiebolag
 41. Laki tuomioistuimen velvollisuudesta ilmoittaa eräistä ratkaisuistaan annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 3 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
 43. Laki aikuisten kansainvälisestä suojelusta tehdyn yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 5 och 10 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationellt skydd av vuxna och om tillämpningen av konventionen
 45. Laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 11 § i lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll
 47. Laki esitutkintalain 4 luvun 8 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 4 kap. 8 § i förundersökningslagen
 49. Laki osuuskuntalain 4 luvun 16 §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 4 kap. 16 § i lagen om andelslag
 51. Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 52. Lag om ändring av 1 § i lagen om notarius publicus
 53. Laki isyyslain muuttamisesta
 54. Lag om ändring av faderskapslagen
 55. Laki perintöasioista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
 56. Lag om ändring av 3 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv
 57. Laki tuomioistuinmaksulain 8 §:n muuttamisesta
 58. Lag om ändring av 8 § i lagen om domstolsavgifter
 59. Laki etu- ja sukunimilain muuttamisesta
 60. Lag om ändring av lagen om för- och efternamn
 61. Laki äitiyslain muuttamisesta
 62. Lag om ändring av moderskapslagen
 63. Laki Digi- ja väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä
 64. Lag om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 65. Laki vihkimisoikeudesta
 66. Lag om vigselrätt
 67. Laki tiettyjen yleisten asiakirjojen esittämistä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
 68. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om framläggande av vissa officiella handlingar
 69. Laki kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 70. Lag om ändring av 2 § i lagen om tillämpning av rådets förordningar om internationella pars förmögenhetsförhållanden
 71. Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta
 72. Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om ändring av den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen innehållande internationellt privaträttsliga bestämmelser om äktenskap, adoption och förmynderskap
 73. Laki kansalaisuuslain muuttamisesta
 74. Lag om ändring av medborgarskapslagen
 75. Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 16 ja 22 §:n muuttamisesta
 76. Lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
 77. Laki ulkomaalaislain 138 §:n muuttamisesta
 78. Lag om ändring av 138 § i utlänningslagen
 79. Laki passilain 5 c ja 21 §:n muuttamisesta
 80. Lag om ändring av 5 c och 21 § i passlagen
 81. Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 19 §:n muuttamisesta
 82. Lag om ändring av 19 § i lagen om nödcentralsverksamhet
 83. Laki pelastuslain 89 ja 90 §:n muuttamisesta
 84. Lag om ändring av 89 och 90 § i räddningslagen
 85. Laki henkilökorttilain 3 ja 8 §:n muuttamisesta
 86. Lag om ändring av 3 och 8 § i lagen om identitetskort
 87. Laki henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain muuttamisesta
 88. Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten
 89. Laki valtion paikallishallinnon kehittämisen perusteista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
 90. Lag om ändring av 1 § i lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen
 91. Laki kotikuntalain muuttamisesta
 92. Lag om ändring av lagen om hemkommun
 93. Laki valtion virkamieslain 7 §:n muuttamisesta
 94. Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
 95. Laki verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muuttamisesta
 96. Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande
 97. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
 98. Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
 99. Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta
 100. Lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster
 101. Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
 102. Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
 103. Laki kuntarakennelain muuttamisesta
 104. Lag om ändring av kommunstrukturlagen
 105. Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 106. Lag om ändring av 4 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
 107. Laki kuntalain 16 ja 20 §:n muuttamisesta
 108. Lag om ändring av 16 och 20 § i kommunallagen
 109. Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 110. Lag om ändring av 9 § i lagen om inkomstdatasystemet
 111. Laki tullilain 76 §:n muuttamisesta
 112. Lag om ändring av 76 § i tullagen
 113. Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 16 §:n muuttamisesta
 114. Lag om ändring av 16 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen
 115. Laki uskonnonvapauslain 4 §:n muuttamisesta
 116. Lag om ändring av 4 § i religionsfrihetslagen
 117. Laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain 74 §:n muuttamisesta
 118. Lag om ändring av 74 § i lagen om ortodoxa kyrkan
 119. Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta
 120. Lag om ändring av 20 § i lagen om nationella studie- och examensregister
 121. Laki lukiolain 21 §:n muuttamisesta
 122. Lag om ändring av 21 § i gymnasielagen
 123. Laki kolttalain 48 §:n muuttamisesta
 124. Lag om ändring av 48 § i skoltlagen
 125. Laki kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 126. Lag om ändring av 6 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster
 127. Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 31 ja 42 c §:n muuttamisesta
 128. Lag om ändring av 31 och 42 c § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
 129. Laki postilain 38 §:n muuttamisesta
 130. Lag om ändring av 38 § i postlagen
 131. Laki liikenteen palveluista annetun lain 231 §:n muuttamisesta
 132. Lag om ändring av 231 § i lagen om transportservice
 133. Laki siviilipalveluslain 93 §:n muuttamisesta
 134. Lag om ändring av 93 § i civiltjänstlagen
 135. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 87 §:n muuttamisesta
 136. Lag om ändring av 87 § i lagen om främjande av integration
 137. Laki Kansaneläkelaitoksesta annetun lain 12 e §:n muuttamisesta
 138. Lag om ändring av 12 e § i lagen om Folkpensionsanstalten
 139. Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta
 140. Lag om ändring av lagen om fastställande av transsexuella personers könstillhörighet
 141. Laki työttömyysturvalain 14 luvun 3 c §:n muuttamisesta
 142. Lag om ändring av 14 kap. 3 c § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 143. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain muuttamisesta
 144. Lag om ändring av lagen om elektroniska recept
 145. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta
 146. Lag om ändring av lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
 147. Laki lastensuojelulain 22 §:n muuttamisesta
 148. Lag om ändring av 22 § i barnskyddslagen
 149. Laki kansaneläkelain 85 §:n muuttamisesta
 150. Lag om ändring av 85 § i folkpensionslagen
 151. Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta
 152. Lag om ändring av 22 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen
 153. Laki poronhoitajien sijaisavusta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
 154. Lag om ändring av 21 § i lagen om vikariehjälp för renskötare
 155. Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 156. Lag om ändring av 2 § i lagen om klienthandlingar inom socialvården
 157. Laki maankäyttö- ja rakennuslain 147 §:n muuttamisesta
 158. Lag om ändring av 147 § i markanvändnings- och bygglagen
 159. Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
 160. Lag om upphävande av en lag om ändring av 2 § i samiska språklagen
 161. Laki saamen kielilain 2 §:n muuttamisesta
 162. Lag om ändring av 2 § i samiska språklagen