Valtioneuvoston asetus STM/2019/153

« Valtioneuvoston yleisistunto 12.12.2019 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2020

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Emmi Äärynen, Lakimies, esittelijä p.029 5163517
Asia
Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2020. Asetusehdotuksessa määrärahan käytön perusteet ehdotetaan säilytettäviksi pääosin samansisältöisinä kuin ne ovat voimassa olevassa valtioneuvoston asetuksessa vuodelle 2019. Ehdotettu asetus vastaisi sisällöltään nykyistä asetusta. Kuntoutukseen oikeuttavaa aviopuolison työkyvyttömyysastetta laskettaisiin 50 prosentista 30 prosenttiin. Avokuntoutuksen enimmäishinta olisi 1050 euroa kuntoutettavaa kohti. Kotikuntoutuksena annettavan avokuntoutuksen enimmäishinta olisi 1575 euroa kuntoutettavaa kohti. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2020 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2020 sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoimintaa varten on varattu 2 500 000 euron suuruinen määräraha momentilla 33.50.53 (Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan, siirtomääräraha 2 v). Määrärahaa voidaan käyttää sotainvalidien puolisoiden, vaikeavammaista sotainvalidia hoitaneiden leskien sekä sotaleskien kuntoutustoimintamenoihin valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan. Kuntoutukseen hyväksymisen laajennus aiheuttaisi enintään 325 000 euron lisäkustannukset.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen