Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2019/115

« Tasavallan presidentin esittely 4.12.2019 12.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 45/2019 vp; EV 28/2019 vp)

HE 45/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Lainsäädäntöneuvos Mirja Salonen, p. 029 5150019
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laiksi Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 12 päivänä joulukuuta 2019
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki Suomen osallistumisesta Euroopan unionin rikosoikeudellisen yhteistyön viraston (Eurojust) toimintaan
 2. Lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
 3. Laki Syyttäjälaitoksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 7 § i lagen om Åklagarmyndigheten
 5. Laki yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 2 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper
 7. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 143 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 143 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
 9. Laki kilpailulain 39 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 39 § i konkurrenslagen
 11. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 35 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 35 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
 13. Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan ja syytetoimien siirtämisestä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 9 § i lagen om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden och om överföring av förundersökning och lagföring mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.