Hallituksen esitys OKM/2019/79

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

HE 99/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Janne Öberg, Hallitusneuvos p.+35 8295330348
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annettua lakia. Laissa tarkennettaisiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen tiedonsaantioikeuksia. Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle säädettäisiin oikeus saada lakisääteisten arviointitehtäviensä hoitamiseksi välttämättömiä tietoja maksutta ja salassapitosäännösten estämättä. Tarkoituksena on mahdollistaa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen nykyisenkaltaisen arviointitoiminnan jatkuminen. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvoston antaa eduskunnalle hallituksen esityksen Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen