Valtioneuvoston periaatepäätös VNK/2019/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2019 15.15

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston periaatepäätös ministerin toimenpiteistä hänen siirtyessä toisiin tehtäviin

Ministeri
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Tällä periaatepäätöksellä valtioneuvoston jäsenet sitoutuvat vapaaehtoisesti ilmoittamaan pääministerille ja valtion virkamieseettiselle neuvottelukunnalle aikomuksestaan siirtyä muihin tehtäviin pääministeri Sanna Marinin hallituskaudella. Ilmoitus aikomuksesta siirtyä muihin tehtäviin ja tarvittava selvitys annetaan hyvissä ajoin etukäteen. Ministerin ei kuitenkaan ole tarpeen tehdä ilmoitusta, jos on ilmeistä, ettei eturistiriitaa voida katsoa syntyvän. Sitoutuminen koskee koko ministeriaikaa. Valtion virkamieseettinen neuvottelukunta voi ilmoituksen perusteella suosittaa ministerille enintään kuuden kuukauden karenssiaikaa ennen uuden tehtävän vastaanottamista, jos ministerin siirtyminen toisiin tehtäviin aiheuttaisi eturistiriidan suhteessa ministerin tehtävän vastuualueeseen, tehtäviin tai toimialaan nähden, tai jos siirtyminen muutoin olisi omiaan heikentämään luottamusta julkisen hallinnon toimintaan. Karenssisuosituksen tarkempi sisältö tarkennetaan neuvottelukunnan lausunnossa. Mahdollinen karenssi alkaisi siitä, kun tasavallan presidentti on vapauttanut ministerin valtioneuvoston jäsenyydestä.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen ministerin toimenpiteistä hänen siirtyessä toisiin tehtäviin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen