Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2019/60

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta (HE 75/2019 vp; EV 46/2019 vp)

HE 75/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Anna Kivimäki, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488331
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eräiden poliisin hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta ja määrää lain rahankeräyslain 35 §:n muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki poliisilain 5 luvun 62 §:n ja 8 luvun 7 §:n muuttamisesta
 2. Lag om ändring av 5 kap. 62 § och 8 kap. 7 § i polislagen
 3. Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 46 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 46 § i lagen om Polisyrkeshögskolan
 5. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 17 luvun 6 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 17 kap. 6 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
 7. Laki passilain 37 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 37 § i passlagen
 9. Laki henkilökorttilain 37 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 37 § i lagen om identitetskort
 11. Laki arpajaislain 66 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 66 § i lotterilagen
 13. Laki rahankeräyslain 35 §:n muuttamisesta
 14. Lag om ändring av 35 § i lagen om penninginsamlingar
 15. Laki viihdelaitelain 16 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 16 § i lagen om förströelseanordningar
 17. Laki ampuma-aselain 118 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 118 § i skjutvapenlagen
 19. Laki ampumaratalain 15 §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 15 § i lagen om skjutbanor
 21. Laki tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain 23 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 23 § i lagen om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik
 23. Laki järjestyslain 24 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 24 § i ordningslagen
 25. Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 110 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 110 § i lagen om privata säkerhetstjänster
 27. Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa annetun lain 17 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 17 § i lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet
 29. Laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä annetun lain 11 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 11 § i lagen om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.