Valtioneuvoston kirjelmä MMM/2019/147

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.12.2019 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi (yhteisen maatalouspolitiikan siirtymäsäännöt)

U 12/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Minna-Mari Kaila, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 516001
Asia
Kesäkuussa 2018 julkaistujen vuoden 2020 jälkeistä EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) koskevissa asetusehdotuksissa edellytetään, että jäsenvaltiot panevat YMP:n strategiasuunnitelmansa täytäntöön 1.1.2021 lähtien. Tämän edellytyksenä on se, että jäsenvaltiot toimittavat strategiasuunnitelmansa komissiolle viimeistään 1.1.2020 ja että komissio hyväksyisi suunnitelmat vuoden aikana. YMP:n uudistusta koskevien asetusehdotusten käsittely on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta ja on selvää, ettei näitä asetusehdotuksia ehditä hyväksyä tammikuuhun 2020 mennessä. Tämän vuoksi vuodelle 2021 tarvitaan siirtymävaiheen sääntöjä, joilla varmistetaan joustava siirtyminen uusiin tukiedellytyksiin ja tukien jatkuvuus uuden kauden alkamiseen saakka. Siirtymäkausi edellyttää voimassa olevien YMP:n perusasetusten soveltamista pidempään ja tiettyjen säännösten mukauttamista. Asetusehdotus COM(2019) 580 final koskee rahoituskurimenettelyä varainhoitovuodesta 2021 lukien sekä joustavuutta pilareiden välillä vuonna 2020. Asetusehdotus COM(2019) 581 final sisältää siirtymäkauden säännökset vuodelle 2021.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Asetusehdotuksilla varmistetaan YMP:n tukien jatkuminen voimassa olevien säännösten mukaisesti. Lisäksi asetusehdotuksilla helpotetaan siirtymistä uuteen YMP-kauteen. Ehdotukset liittyvät myös käynnissä oleviin EU:n vuosia 2021-2027 koskeviin rahoituskehysneuvotteluihin. Rahoituksen määrää koskevia uusia linjauksia ei niissä tehdä. Asetusehdotuksiin sisältyvät tukimäärät ovat yhdenmukaisia monivuotista rahoituskehyskautta 2021-2027 koskevassa ehdotuksessa COM(2018) 322 final uudelle YMP:lle ehdotettujen määrien kanssa. Ehdotuksia muutetaan monivuotista rahoituskehystä koskevan ratkaisun mukaisesti, jos siinä linjatut määrärahat poikkeavat nyt tarkasteltavien asetusehdotusten mukaisista määristä. Asetusehdotuksista ei aiheudu muutostarpeita kansallisiin substanssilakeihin eikä niillä ole vaikutuksia kansalliseen lainsäädäntöön.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen