Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2019/52

« Tasavallan presidentin esittely 19.12.2019 13.30

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta (HE 72/2019 vp; EV 48/2019 vp)

HE 72/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Riitta Rönn, Lainsäädäntöjohtaja p.+35 8295250255
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av miljöskyddslagen
 3. Laki jätelain 137 §:n muuttamisesta
 4. Lag om ändring av 137 § i avfallslagen
 5. Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 28 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
 7. Laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 17 § i lagen om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel
 9. Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain 13 §:n muuttamisesta
 10. Lag om ändring av 13 § i lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen
 11. Laki pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 13 § i lagen om stödjande av sanering av förorenade områden
 13. Laki hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista annetun lain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om avskiljning och lagring av koldioxid
 15. Laki luonnonsuojelulain 61 ja 62 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 61 och 62 § i naturvårdslagen
 17. Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 37 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 37 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
 19. Laki maastoliikennelain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av terrängtrafiklagen
 21. Laki ulkoilulain 30 a §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 30 a § i lagen om friluftsliv
 23. Laki etuostolain 22 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 22 § i förköpslagen
 25. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 18 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden
 27. Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 36 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 36 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter
 29. Laki rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 26 § i lagen om energicertifikat för byggnader
 31. Laki rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 21 § i lagen om skyddande av byggnadsarvet
 33. Laki aravalain 39 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 39 § i aravalagen
 35. Laki aravalainojen lainaehtojen muuttamisesta eräissä tapauksissa annetun lain 12 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 12 § i lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån
 37. Laki aravarajoituslain 21 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 21 § i aravabegränsningslagen
 39. Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain 54 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 54 § i lagen om bostadsrättsbostäder
 41. Laki eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 6 § i lagen om anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för vissa hyreshuslån
 43. Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 11 a § i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
 45. Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 14 § i lagen om räntestöd för ägarbostadslån
 47. Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 16 § i lagen om statsborgen för ägarbostadslån
 49. Laki valtiontakauksesta aravalainojen takaisinmaksamiseksi annetun lain 16 §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 16 § i lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån
 51. Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 52. Lag om ändring av 6 § i lagen om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder
 53. Laki vuokra-asuntojen rakentamislainojen valtiontakauksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 17 § i lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder
 55. Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta
 56. Lag om ändring av 41 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
 57. Laki vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta
 58. Lag om ändring av 30 § i lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus
 59. Laki tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien kouluttajan hyväksymisestä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 60. Lag om ändring av 8 § i lagen om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.