Valtioneuvoston asetus OM/2019/163

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.12.2020 10.30

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Satu-Maaria Natunen, Hallitussihteeri p.029 5150456
Asia
Ehdotettavat muutokset liittyvät oikeusministeriön hallinnonalalla tapahtuneisiin virastojen ja toimielinten perustamisiin ja lakkauttamisiin sekä organisaatioiden tehtävien muutoksiin. Asetuksen 1 §:ään lisättäisiin talous- ja velkaneuvonta, ja siitä poistettaisiin holhoustoimen sisällön kehittäminen. Asetuksen 2 §:ään lisättäisiin Tuomioistuinvirasto ja tiedusteluvalvontavaltuutetun toiminto. Siitä poistettaisiin tietosuojalautakunta ja rikosvahinkolautakunta. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen