Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2019/101

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 91/2019 vp; EV 75/2019 vp)

HE 91/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Silja Ruokola, Lainsäädäntöjohtaja p.029 5342367
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvien lakien muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 kuitenkin niin, että laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta ja laki ratalain muuttamisesta tulevat voimaan 1 päivänä helmikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
 1. Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar
 3. Laki ratalain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av banlagen
 5. Laki yksityistielain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om enskilda vägar
 7. Laki Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
 8. Lag om ändring av 2 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket
 9. Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om transportservice
 11. Laki Liikenneturvasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta
 12. Lag om ändring av 6 § i lagen om Trafikskyddet
 13. Laki raideliikennelain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av spårtrafiklagen
 15. Laki ajoneuvojen siirtämisestä
 16. Lag om flyttning av fordon
 17. Laki tuomioistuinlain 14 luvun 3 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 14 kap. 3 § i domstolslagen
 19. Laki ajokorttilain 95 ja 95 a §:n muuttamisesta
 20. Lag om ändring av 95 och 95 a § i körkortslagen
 21. Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain 53 §:n muuttamisesta
 22. Lag om ändring av 53 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
 23. Laki ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain 31 §:n muuttamisesta
 24. Lag om ändring av 31 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
 25. Laki alkolukkolain 15 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 15 § i lagen om alkolås
 27. Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 22 a ja 93 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 22 a och 93 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
 29. Laki alusliikennepalvelulain 31 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 31 § i lagen om fartygstrafikservice
 31. Laki alusrekisterilain 13 f §:n muuttamisesta
 32. Lag om ändring av 13 f § i fartygsregisterlagen
 33. Laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
 34. Lag om ändring av 12 § i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans
 35. Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
 36. Lag om ändring av 18 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
 37. Laki eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 25 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
 39. Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 25 § i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
 41. Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 12 § i lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
 43. Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain 55 §:n muuttamisesta
 44. Lag om ändring av 55 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar
 45. Laki katsastustoiminnan valvontamaksusta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten
 47. Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
 48. Lag om ändring av 14 § i lagen om förarexamensverksamhet
 49. Laki laivavarustelain 28 ja 29 §:n muuttamisesta
 50. Lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om marin utrustning
 51. Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteeseen tehtyjen muutosten sekä yleissopimukseen liittyvän kiinteiden irtolastien aluskuljetuksia koskevan kansainvälisen säännöstön (IMSBC-säännöstö) pakottav
 52. Lag om ändring av 5 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till k
 53. Laki laiva-apteekista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
 54. Lag om ändring av 13 § i lagen om fartygsapotek
 55. Laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta
 56. Lag om ändring av 41 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
 57. Laki lentoasemaverkosta ja -maksuista annetun lain 13 §:n muuttamisesta
 58. Lag om ändring av 13 § i lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter
 59. Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
 60. Lag om ändring av 27 § i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
 61. Laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
 62. Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
 63. Laki liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
 64. Lag om ändring av 15 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift
 65. Laki liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
 66. Lag om ändring av 14 § i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen
 67. Laki luotsauslain 20 a §:n muuttamisesta
 68. Lag om ändring av 20 a § i lotsningslagen
 69. Laki maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
 70. Lag om ändring av 8 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik
 71. Laki matkustaja-aluksen henkilöluetteloista annetun lain 24 §:n muuttamisesta
 72. Lag om ändring av 24 § i lagen om passagerarfartygs personlistor
 73. Laki merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
 74. Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
 75. Laki postilain 80 §:n muuttamisesta
 76. Lag om ändring av 80 § i postlagen
 77. Laki tieliikennelain 106 a §:n muuttamisesta
 78. Lag om ändring av 106 a § i vägtrafiklagen
 79. Laki sähköisten tietullijärjestelmien yhteentoimivuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
 80. Lag om ändring av 24 § i lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem
 81. Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
 82. Lag om ändring av 21 § i lagen om transport av farliga ämnen
 83. Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 49 ja 49 a §:n muuttamisesta
 84. Lag om ändring av 49 och 49 a § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
 85. Laki verkkoinfrastruktuurin yhteisrakentamisesta ja -käytöstä annetun lain 14 §:n muuttamisesta
 86. Lag om ändring av 14 § i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur
 87. Laki vesikulkuneuvojen rekisteröinnistä annetun lain 42 §:n muuttamisesta
 88. Lag om ändring av 42 § i lagen om registrering av farkoster
 89. Laki väylämaksulain 25 §:n muuttamisesta
 90. Lag om ändring av 25 § i lagen om farledsavgift