Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2019/164

« Tasavallan presidentin esittely 30.12.2020 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 85/2019 vp; EV 72/2019 vp)

HE 85/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Jari Salokoski, Hallitusneuvos p.+35 8295530437
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä lain verontilityslain ja lain tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen