Hallituksen esitys TEM/2020/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.5.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta

HE 70/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Inkeri Lilleberg, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047092
Asia
Biopolttoaineista ja bionesteistä annettua lakia muutettaisiin uudelleenlaaditun uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin kestävyyskriteerisääntelyn täytäntöön panemiseksi. Ehdotetulla lailla säädettäisiin kansallisen kestävyysjärjestelmän soveltamisalan laajentamisesta ja saatettaisiin kansallisesti voimaan uusiutuvan energian direktiivin mukaiset kiinteitä ja kaasumaisia biomassapolttoaineita koskevat kestävyyskriteerit ja kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteerit. Esityksen tavoitteena on varmistaa, että Suomessa kulutetut biopolttoaineet, bionesteet ja biomassapolttoaineet ovat tuotettu kestävällä tavalla ja, että ne voidaan ottaa huomioon unionin uusiutuvan energian tavoitteissa ja velvoitteissa. Esityksen valmistelussa on pyritty huomioimaan se, ettei kestävyyskriteerien osoittamisesta aiheudu toimijoille kohtuuttomasti hallinnollista taakkaa. Esityksen lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Kestävyyskriteerisääntelyn soveltamisalan laajentumisella on vaikutuksia paitsi kiinteitä ja kaasumaisia biomassapolttoaineita käyttävien energiatuottajien kustannuksiin todentamisen ja niihin liittyvien todisteiden, järjestelmien ja sopimusten kautta, myös muihin tuotanto- ja toimitusketjun yrityksiin. Biopolttoaine- ja bionestetoimijoilla on jo voimassa olevan sääntelyn nojalla kestävyysjärjestelmät ja niiden päivitystarpeet uuden sääntelyn voimaan saattamisen myötä vaikuttavat jäävän vähäisiksi. YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT: Esityksellä ei muuteta metsien käyttöä ja ympäristönsuojelua koskevaa lainsäädäntöä ja siten myöskään esimerkiksi suojelutasoon ei ole tulossa muutoksia. Suomessa biomassapolttoaineiden käyttö on jo nykyisellään pääosin kestävää ja tästä syystä vaikutukset voivat jäädä rajallisiksi kansallisella tasolla, mutta kansainvälisesti sääntely ohjaa toimijoita käyttämään ympäristön kannalta kestävämpiä menetelmiä. ORGANISAATIO- JA HENKILÖSTÖVAIKUTUKSET Uuden sääntelyn sujuva toimeenpano edellyttää Energiaviraston henkilöresurssien lisäämistä ja sähköisen asiointijärjestelmän kehittämistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen