Hallituksen esitys VM/2020/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 31/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Tero Meltti, Finanssineuvos p.+35 8295530770
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä lait valtion liikelaitoksista annetun lain, julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain, sähkömarkkinalain ja julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain muuttamisesta. Puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annettu laki kumottaisiin. Ehdotuksen mukaisesti valtion rakennettu kiinteistövarallisuus olisi jatkossa keskitetty kahteen liikelaitosorganisaatioon: Nykyiseen Senaatti-kiinteistöt -liikelaitokseen ja sille perustettavaan uuteen tytärliikelaitoksena toimivaan Puolustuskiinteistöihin. Yhdessä nämä muodostaisivat tässä laissa tarkoitetun Senaatti-konsernin. Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa oleva ja Puolustusvoimien käyttämä kiinteistövarallisuus siirrettäisiin Puolustuskiinteistöihin. Samalla tätä omaisuutta nykyisin hoitavan Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toiminta siirrettäisiin valtaosin Puolustuskiinteistöihin ja joiltain osin Senaatti-kiinteistöihin. Senaatti-kiinteistöt vastaisi jatkossakin valtion muiden tila-asiakkaiden palveluista. Ehdotettava uusi laki Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä olisi laitoskohtainen erityislaki, johon sisältyisivät valtion omistamien puolustuskiinteistöjen uudelleenorganisointia koskevat säännökset sekä Senaatti-konsernia ja Senaatti-kiinteistöjä koskevat liikelaitoskohtaiset säännökset. Järjestelyn yhteydessä nykyinen Puolustushallinnon rakennuslaitoksesta annettu lainsäädäntö kumottaisiin toiminnan siirtyessä liikelaitosmuodossa harjoitettavaksi. Uudistuksen yhteydessä muutettaisiin valtion liikelaitoksista annetun lain säännöksiä koskien liikelaitoksen asiakkaita sekä palvelujen hinnoittelua ja toimintaa markkinoilla. Lisäksi lakiin tehtäisiin eräitä liikelaitoksen operatiivista toimintaa joustavoittavia muutoksia. Henkilöstö ja omaisuus siirtyisi esityksen mukaisesti liikelaitoksiin 1.1.2021 lukien. Esitys liittyy esityksiin valtion vuoden 2020 lisätalousarvioksi ja vuoden 2021 talousarvioksi. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2020.
Esitys
Valtioneuvoston antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Senaatti-kiinteistöistä ja Puolustuskiinteistöistä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esitettävä järjestely koskee merkittävää n. 1,1 mrd. euron suuruista valtion kiinteistöomaisuuserää. Kertaluonteiset kustannukset ovat n. 5,7 milj. euroa vuosien 2020-2021 aikana. Rakennuslaitoksen lisärahoituksen tarve vuodelle 2020 olisi n. 2,0 milj. euroa. Valtiovarainministeriön vastuulla olisi suoria projektikustannuksia yhteensä n. 0,7 milj. euroa, mitkä katettaisiin momentilta 28.01.20 (Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus). Senaatti-kiinteistöjen kustannukset vuonna 2020 olisivat yhteensä n. 3,0 milj. euroa. Nämä katettaisiin vuoden 2020 tuloksesta kuitenkin niin, että tuloutusennustetta ei ole tarpeellista esityksen johdosta laskea. Lisämäärärahatarpeista päätetään erikseen talousarviomenettelyssä. Keskitettäessä Senaatti-kiinteistöjen ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toimintoja yhteen tavoitellaan valtiolle vähintään 5 milj. euron vuotuista kustannussäästöä. Tämä saavutetaan n. 5–10 vuoden aikana mm. hankintatoimen tehostumisen ja ICT-järjestelmien poistamisen sekä tehtävien yhdenmukaistamisen ja uudelleenjärjestämisen kautta. Vuoden 2020 aikana Senaatti-kiinteistöt hakisi pääoman suorittamista koskevaa valtuutta lisätalousarvioesityksellä. Perustamisen yhteydessä Senaatti-kiinteistöt siirtäisi Puolustuskiinteistöille pääomaa loppuvuoden 2020 kuluja varten enintään 3,0 milj. euroa edellyttäen, että eduskunta hyväksyy tätä koskevan valtuuden lisätalousarvion yhteydessä (momentti 28.20.88). Uudelleenorganisoinnissa henkilöstön asema turvattaisiin niin Rakennuslaitoksen kuin Senaatti-kiinteistöjenkin osalta. Kaikki henkilöstösiirrot toteutettaisiin liikkeenluovutuksen periaatteita noudattaen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen