Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2019/110

« Tasavallan presidentin esittely 27.3.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi työsopimuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 107/2019 vp; EV 8/2020 vp)

HE 107/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Elli Nieminen, p. +35 8295048247
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsopimuslain muuttamisesta, lain merityösopimuslain muuttamisesta, lain kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 a §:n muuttamisesta sekä lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.