Sopimuksen hyväksyminen LVM/2020/30

« Tasavallan presidentin esittely 27.3.2020 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä MARPOL-yleissopimus) I, II, V ja VI liitteisiin, typen oksidien tekniseen säännöstöön, nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön ja kemikaalien irtolastikuljetussäännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Ylitarkastaja, esittelijä Laura Sarlin, p. 029 5342063
Asia
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n merellisen ympäristön suojelukomitea hyväksyi 74. istunnossaan 17 päivänä toukokuuta 2019 päätöslauselmalla MEPC.314(74) tehdyt muutokset MARPOL-yleissopimuksen I, II, V ja VI liitteisiin, päätöslauselmalla MEPC.316(74) tehdyt muutokset MARPOL-yleissopimuksen II liitteeseen, päätöslauselmalla MEPC.317(74) tehdyt muutokset typen oksidien tekniseen säännöstöön, päätöslauselmalla MEPC.318(74) tehdyt muutokset nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön ja päätöslauselmalla MEPC.319(74) tehdyt muutokset kemikaalien irtolastikuljetussäännöstöön. Mainitut muutokset kuuluvat unionin ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan. Päätöslauselmalla MEPC.314(74) lisätään MARPOL-yleissopimuksen I, II ja V liitteiden määritelmiin sähköisen päiväkirjan määritelmä ja mahdollistetaan sähköisen päiväkirjan käyttö. Päätöslauselmalla MEPC.316(74) lisätään MARPOL-yleissopimuksen liitteeseen VI polaarikoodin ja sähköisen päiväkirjan määritelmät ja mahdollistetaan sähköisen päiväkirjan käyttö sekä muutetaan jäänmurtokyvyn omaavan lastialuksen määritelmää. Päätöslauselmalla MEPC.317(74) lisätään typen oksidipäästöjen rajoittamista koskevaan tekniseen säännöstöön sähköisen päiväkirjan määritelmä ja mahdollistetaan sähköisen päiväkirjan käyttö sekä tarkennetaan katalysaattoreiden sertifiointivaatimuksia ja muutetaan moottoria koskevan ilman pilaantumisen ehkäisemisestä annetun todistuskirjan mallipohjaa. Päätöslauselmalla MEPC.318(74) muutetaan nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstön määritelmiä, ainelistoja, minimikuljetusvaatimuksia ja rikkivedyn kuljetusta koskevia erityisvaatimuksia. Päätöslauselmalla MEPC.319(74) kemikaalien irtolastikuljetussäännöstön lisätään rikkivedyn havaitsemislaitetta koskeva vaatimus tietyille kemikaaleja kuljettaville aluksille. Päätöslauselmilla MEPC.314(74), MEPC.316(74) ja MEPC.317(74) tehdyt MARPOL-yleissopimuksen I, II, V ja VI liitteiden sekä typen oksidien teknisen säännöstön muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan 1 päivänä lokakuuta 2020 noudattaen niin sanottua hiljaista hyväksymismenettelyä, jos niiden on katsottu tulleen kansainvälisesti hyväksytyiksi 1 päivään huhtikuuta 2020 mennessä. Päätöslauselmalla MEPC.318(74) tehdyt muutokset nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön ja päätöslauselmalla MEPC.319(74) tehdyt muutokset kemikaalien irtolastikuljetussäännöstöön tulevat kansainvälisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 noudattaen hiljaista hyväksymismenettelyä, jos niiden katsotaan tulleen kansainvälisesti hyväksytyiksi 1 päivään heinäkuuta 2020 mennessä.
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan liitteisiin I, II, V ja VI, typen oksidien tekniseen säännöstöön, nestemäisten vaarallisten kemikaalien merikuljetussäännöstöön ja kemikaalien irtolastikuljetussäännöstöön tehdyt muutokset
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.