Sopimuksen hyväksyminen LVM/2020/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 26.3.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä MARPOL-yleissopimus) II liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksyminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Laura Sarlin, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342063
Asia
Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n merellisen ympäristön suojelukomitea hyväksyi 74. istunnossaan 17 päivänä toukokuuta 2019 päätöslauselman MEPC.315(74). Päätöslauselmalla MEPC.315(74) tehdään MARPOL-yleissopimuksen liitteeseen II muutokset, jotka liittyvät tiettyjä aineita sisältäviä säiliöiden pesuvesiä koskeviin käsittelyvaatimuksiin, jolloin vaatimukset tulisivat koskemaan Itämerta, Luoteis-Euroopan vesialuetta sekä Länsi-Euroopan vesialuetta. Mainitut muutokset kuuluvat neuvoston päätöksen (EU) 8675/19 mukaisesti Europan unionin yksinomaiseen toimivaltaan, joten ne tuodaan valtioneuvoston hyväksyttäväksi.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan II liitteeseen päätöslauselmalla MEPC.315(74) tehdyt muutokset
Vaikutukset
Päätöslauselmalla MEPC.315(74) tehdyillä muutoksilla ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia tai merkittäviä vaikutuksia viranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen