Hallituksen esitys STM/2020/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 39/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Hanna Tossavainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163005
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merimieseläkelakia. Esityksen tavoitteena on antaa hankalassa taloudellisessa tilanteessa oleville varustamoille joustoa työeläkevakuutusmaksujen maksamiseen. Ehdotuksen mukaan merimieseläkekassa voi varustamon pyynnöstä siirtää merimieseläkelain mukaisen eläkevakuutusmaksun eräpäivää enintään kolmella kuukaudella. Esitys on osa toimenpiteitä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi merimieseläkelain 142 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla ei arvioida olevan valtiontaloudellisia vaikutuksia. Ehdotus vähentäisi varustamojen MEL:n mukaisten maksujen viivästyksistä varustamoille muutoin aiheutuvia kustannuksia, koska ehdotetun eräpäivän siirtomahdollisuuden ajalta ei tulisi maksettavaksi viivästyskorkoa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen