Valtioneuvoston asetus LVM/2020/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

1.Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M324 2. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2020 3. Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M325 4. Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 2/2020

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Mari Suominen, Neuvotteleva virkamies p.029 5342306
Asia

Koronaviruksesta aiheutunut poikkeuksellinen tilanne voi hankaloittaa sekä kansainvälisiä että kansallisia vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK). Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevan lain (719/1994) 6 §:n 4 momentin nojalla Liikenne- ja viestintävirasto on allekirjoittanut kansainväliset erillissopimukset (M324, M325, RID 1/2020 ja RID 2/2020) Suomen osalta 30 päivänä maaliskuuta 2020, jotka tulivat voimaan allekirjoituspäivänä. Poikkeuksellisessa tilanteessa ei välttämättä pystytä järjestämään normaaleja täydennyskoulutuksia, pätevyyden uusimiskokeita ja säiliöiden määräaikais- ja välitarkastuksia tai ajoneuvojen VAK-katsastuksia. Sopimuksilla pidennetään määräaikaisesti vaarallisia aineita kuljettajan ADR-ajoluvan, turvallisuusneuvoantajatodistusten, VAK-säiliön vaatimustenmukaisuushyväksyntöjen, vaarallisia aineita kuljettavan ajoneuvon hyväksymistodistuksen voimassaoloa.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M324, asetuksen kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 1/2020, asetuksen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M325, asetuksen kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 2/2020
Vaikutukset
Vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetusta koskevat erillissopimukset mahdollistavat sen, että erinäiset umpeutuvat luvat, hyväksynnät ja todistukset olisivat voimassa erillissopimusten mukaisesti Suomessa ja muissa erillissopimuksen allekirjoittaneissa maissa. Erillissopimuksilla pyritään varmistamaan vaatimustenmukaisten VAK-kuljetusten jatkuminen myös vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen