Valtioneuvoston päätös LVM/2020/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston ennakkopäätös määräysvallan muutoksesta

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Elina Thorström, Yksikön johtaja, hallitusneuvos p.029 5342393
Asia
Oy Basso Media Ltd. on hakenut sähköisen viestinnän palvelulaista annetun lain (917/2014) mukaista ennakkopäätöstä määräysvallan muutoksen vaikutuksesta ohjelmistotoimilupiin. Bauer Media Holding Oy on hakemuksen mukaan aikeissa ostaa Oy Basso Media Ltd:n osakekannan. Yrityskaupan seurauksena toimiluvanvaraisen radiotoiminnan tosiasiallinen määräysvalta siirtyisi Bauer Media Holding Oy:lle. Oy Basso Media Ltd. harjoittaa Suomessa radiotoimintaa maanpäällisessä analogisessa radioverkossa taajuusalueella 10 (Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere, Turku), taajuusalueella 22 (Helsinki, Kotka, Lappeenranta, Porvoo, Turku) ja Helsinki 4 toimilupakaudelle 2020-2029. Ohjelmistotoimilupiin ei liittyy ohjelmistotoiminnan sisältöä koskevia ehtoja. Valtioneuvosto katsoo, että estettä haetun määräysvallan muutoksen hyväksymiselle ei ole. Muutos ei johda sellaiseen omistuksen keskittymiseen radiomarkkinoilla, jonka voitaisiin katsoa olevan haitallista ohjelmistotarjonnan monipuolisuuden, sananvapauden toteutumisen tai erityisryhmien tarpeiden turvaamisen kannalta.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy päätöksen määräysvallan muutoksesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen