Valtioneuvoston asetus MMM/2020/51

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Marja Hilska-Aaltonen, Metsäneuvos p.029 5162447
Asia
Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (594/2015) 12 §:ää ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 12 §:ää muutettaisiin siten, että tuhkalannoituksen tarve ja määrä turvemailla määritetään ainoastaan kasvupaikan perusteella. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 toukokuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuonna 2020 valtion talousarvion momentilla 30.40.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) (arviomääräraha) on käytettävissä määrärahaa 56,23 miljoonaa euroa ja myöntämisvaltuutta 44,0 miljoonaa euroa, minkä lisäksi vuonna 2020 on käytettävissä vuodelta 2019 siirtynyttä myöntämisvaltuutta 21,80 miljoonaa euroa. Ehdotetulla asetuksen muutoksella terveyslannoituksen suoritemäärän arvioidaan kasvavan vuodessa nykyisestä n. 11 000 hehtaarista n. 30 000 hehtaariin. Määrärahan ja myöntämisvaltuuden käyttö nousisi 1,24 miljoonasta eurosta n. 4 miljoonaan euroon. Tuhkalannoituksen suoritemäärien kasvu ei aiheuta määrärahan tai myöntämisvaltuuden lisäystarvetta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen