Valtioneuvoston asetus TEM/2020/39

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Emmi Äijälä, Hallitussihteeri p.+35 8295047216
Asia

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että asetuksen 4 §:n 1 momenttia muutettaisiin siten, että avustus voitaisiin myöntää Euroopan komission tiedonannon C(2020) 1863 mukaisena väliaikaisena valtiontukena. Lisäksi asetukseen lisättäisiin väliaikaisesti uusi 10 a, 10 b, 11 a ja 18 a §, joissa säädettäisiin avustuksen määrästä, avustuksen perusteeksi hyväksyttävistä kustannuksista sekä avustuksen maksamisesta covid-19-epidemian aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 3.4.2020 ja se olisi voimassa 31.12.2020 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Taloudelliset: Lisätalousarviossa vuodelle 2020 on yritystoiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen esitetty 300 000 000 euron lisäystä momentille 32.30.42. (Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen, arviomääräraha).
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen