Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2019/137

« Tasavallan presidentin esittely 17.4.2020 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta (HE 87/2019 vp; EV 12/2020 vp)

HE 87/2019

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Kirsi Päivänsalo, p. +358 295 163 195

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen sosiaaliturva- ja vakuutuslainsäädännön muuttamiseksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen johdosta ja määrää lait tulemaan voimaan 20 päivänä huhtikuuta 2020

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki elatustukilain 38 §:n muuttamisesta
 2. Lag om ändring av 38 § i lagen om underhållsstöd
 3. Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
 5. Laki eläketukilain 22 §:n muuttamisesta
 6. Lag om ändring av 22 § i lagen om pensionsstöd
 7. Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
 9. Laki kansaneläkelain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av folkpensionslagen
 11. Laki aikuiskoulutusetuuksista annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsförmåner
 13. Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om Pensionsskyddscentralen
 15. Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 43 ja 50 §:n muuttamisesta
 16. Lag om ändring av 43 och 50 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare
 17. Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 59 ja 64 §:n muuttamisesta
 18. Lag om ändring av 59 och 64 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
 19. Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
 21. Laki sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen
 23. Laki sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan Euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annetun lain 20 §:n kumoamisesta
 24. Lag om upphävande av 20 § i lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen
 25. Laki takuueläkkeestä annetun lain 32 §:n muuttamisesta
 26. Lag om ändring av 32 § i lagen om garantipension
 27. Laki tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä annetun lain 16 §:n muuttamisesta
 28. Lag om ändring av 16 § i lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag
 29. Laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
 30. Lag om ändring av 16 § i lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom
 31. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
 32. Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
 33. Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
 34. Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag
 35. Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta
 36. Lag om ändring av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare
 37. Laki vammaisetuuksista annetun lain 45 ja 48 §:n muuttamisesta
 38. Lag om ändring av 45 och 48 § i lagen om handikappförmåner
 39. Laki yleisestä asumistuesta annetun lain 42 ja 49 §:n muuttamisesta
 40. Lag om ändring av 42 och 49 § i lagen om allmänt bostadsbidrag
 41. Laki lapsilisälain 16 b §:n muuttamisesta
 42. Lag om ändring av 16 b § i barnbidragslagen
 43. Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta
 44. Lag om ändring av trafikförsäkringslagen
 45. Laki Liikennevakuutuskeskuksesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta
 46. Lag om ändring av 18 § i lagen om Trafikförsäkringscentralen
 47. Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta
 48. Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
 49. Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
 50. Lag om ändring av lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
 51. Laki merimieseläkelain muuttamisesta
 52. Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
 53. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
 54. Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
 55. Laki sotilasavustuslain 22 e §:n muuttamisesta
 56. Lag om ändring av 22 e § i militärunderstödslagen
 57. Laki sotilasvammalain muuttamisesta
 58. Lag om ändring av lagen om skada, ådragen i militärtjänst
 59. Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta
 60. Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
 61. Laki työtapaturma- ja ammattitautilain muuttamisesta
 62. Lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
 63. Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
 64. Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
 65. Laki vakuutuskassalain 165 c §:n muuttamisesta
 66. Lag om ändring av 165 c § i lagen om försäkringskassor
 67. Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun 10 §:n muuttamisesta
 68. Lag om ändring av 16 kap. 10 § i lagen om försäkringsföreningar
 69. Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta
 70. Lag om ändring av försäkringsbolagslagen
 71. Laki vakuutusten tarjoamisesta annetun lain 72 ja 80 §:n muuttamisesta
 72. Lag om ändring av 72 och 80 § i lagen om försäkringsdistribution
 73. Laki vuorotteluvapaalain 21 §:n muuttamisesta
 74. Lag om ändring av 21 § i lagen om alterneringsledighet
 75. Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta
 76. Lag om ändring av lagen om pension för företagare
 77. Laki äitiysavustuslain 14 b §:n muuttamisesta
 78. Lag om ändring av 14 b § i lagen om moderskapsunderstöd
 79. Laki opintotukilain 43 b §:n muuttamisesta
 80. Lag om ändring av 43 b § i lagen om studiestöd

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.