Valtioneuvoston asetus TEM/2020/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Anne Rothovius, p. +35 8295063532

Asia

Valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin yksinyrittäjän valtionavustuksen käyttötarkoituksesta ja käyttöehdoista. Asetuksessa säädettäisiin myös valtionapuviranomaisesta ja tuen maksamisesta kunnille edelleen myönnettäväksi yksinyrittäjille. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin kuntakohtaisen määrärahanjaon periaatteista. Asetusta sovelletaan valtionavustuksen myöntämiseen kunnille COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2020 ja sen on tarkoitus olla voimassa 15 päivään lokakuuta 2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Valtion ensimmäisessä lisätalousarviossa vuodelle 2020 on osoitettu määräraha momentille 32.30.42 (yritysten kehittämishankkeiden tukeminen). Pääministeri Sanna Marinin hallitus on sopinut, että tästä 300 milj. eurosta käytetään 100 milj. euroa yksinyrittäjien tukemiseen myönnettäväksi kuntien kautta. Asetuksella ei ole vaikutusta momentin määrärahan tasoon. Samanaikaisesti työ- ja elinkeinoministeriö pyytää valtiovarainministeriöltä lupaa käyttää tilapäisesti momenttia 28.99.95 (satunnaiset säädösperusteiset menot), kunnes valmistelussa olevan vuoden 2020 toinen lisätalousarvio tulee voimaan. Toisessa lisätalousarviossa esitetään uutta määrärahamomenttia yksinyrittäjien tukemiseen valtionavustuksesta kunnille. Asetuksella täsmennetään momentilta myönnettävää säädöspohjaa siten, että valtionavustuksia voidaan myöntää kunnille edelleen myönnettäväksi yksinyrittäjille tukena. Avustuksen myöntämisessä arvioitaisiin erityisesti COVID-19 -epidemian aiheuttamaa taloudellisen tilanteen heikentymistä yksinyrittäjän yritystoiminnassa. Määrärahan käytön seurannan ja valvonnan osalta noudatetaan valtionavustuslain säännöksiä. VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Esitetty järjestely toteutetaan kuntalain 7 § 1 momenttiin perustuen kuntien niin sanottuna itsehallinnollisena tehtävänä. Kunnat ovat ilmaisseet Suomen Kuntaliiton välityksellä halukkuutensa myöntää tukea alueensa yksinyrittäjille. Kuntien elinkeinopalvelut pystyvät toteuttamaan valtionavustuksen myöntämisen perustuen kuntien yleiseen toimialaan alueensa elinvoiman edistämisestä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.