Hallituksen esitys TEM/2020/73

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.5.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta

HE 69/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Anne Rothovius, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295063532
Asia
Esityksen tavoitteena on tiedolla johtamisen parantaminen siten, että laajennetaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmää valtion myöntämien yritystukien tiedoilla. Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetussa laissa velvoitettaisiin valtion viranomaiset ja niiden puolesta tukea myöntävät yhteisöt ja säätiöt tallettamaan tiedot myöntämistään ja maksamistaan EU:n toiminnasta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetuista eräistä valtiontuista yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään. Velvoite ei koske maa- ja metsätalouden alkutuotantoa eikä kalataloutta. Laissa säädetään myös tukiviranomaisen oikeudesta luovuttaa yritystukitietoja toiselle tukiviranomaiselle salassapitosäännösten estämättä. Työ- ja elinkeinoministeriö velvoitettaisiin luovuttamaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään talletetun julkaisu- ja avoimuusvelvoitteen alaisen tuen myöntämistä koskevat tiedot Euroopan komissiolle siltä osin kuin se on tarpeen EU:n valtiontukisääntelyyn sisältyvän julkaisu- ja avoimuusvelvoitteen täyttämiseksi. Lisäksi tietoja saa luovuttaa Tilastokeskukselle tilastojen laatimiseksi. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö saa luovuttaa julkisia tietoja yleisen tietoverkon kautta. Taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annettuun lakiin lisättäisiin informatiivinen viittaus tukiviranomaisen velvollisuudesta tallettaa kyseisten valtiontukien tiedot yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.4.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain ja taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Muutos vaikuttaa välillisesti vaikuttavuustutkimuksen määrän ja tukien kohdentumisesta saatavan tiedon kasvun myötä kansantalouden resurssien tehokkaampaan ja vaikuttavampaan käyttöön. VAIKUTUKSET VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Hallinnollinen taakka vähenee, kun valtion viranomaisten, tai sellaisten yhteisöjen taikka säätiöiden, jotka myöntävät tuen viranomaisen puolesta, ei tarvitse kysyä yritykseltä, onko se saanut edellä mainituilta tahoilta vähämerkityksistä de minimis –tukea viimeisen kolmen vuoden aikana. Jatkossa tiedot ilmoitetaan keskitetysti yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä Euroopan komissiolle ja Tilastokeskukselle. Tietojohtamisen näkökulmasta muutos merkitsee ajantasaisten tietojen nopeampaa saatavuutta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen