Hallituksen esitys STM/2020/88

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.5.2020 12.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

HE 72/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Esityksessä ehdotetaan tartuntatautilakia muutettavaksi väliaikaisesti. Ravitsemisliikkeet ovat koronaviruskriisin johdosta käytännössä suljettuina 31.5.2020 saakka. Esityksessä säädettäisiin poikkeusolojen jatkuessa ravitsemisliiketoimintaan välttämättömiä tilapäisiä rajoituksia, joilla elinkeinotoimintaa voidaan avata asiakkaille ja samanaikaisesti estää koronavirustaudin leviämistä. Ravitsemisliikkeiden tulisi noudattaa tilapäisiä ravitsemisliikkeen aukioloa, alkoholijuomien anniskeluaikaa sekä liikkeeseen kuuluvien sisä- ja ulkotilojen asiakaspaikkamäärää ja käyttöä elinkeinotoimintaan koskevia rajoituksia niillä alueilla ja siinä laajuudessa, kuin se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi poikkeusoloissa. Asiakaspaikkamäärää ei kuitenkaan saisi rajoittaa enempää kuin puolet suurimmasta sallitusta asiakaspaikkamäärästä eikä aukioloaikaa saa rajoittaa kello 6–22 välisenä aikana eikä anniskeluaikaa kello 9–21 välisenä aikana. Ravitsemisliikkeiden tulisi myös noudattaa hygieniaan liittyviä erityisiä vaatimuksia ja huolehtimaan asiakkaiden riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. Rajoitukset eivät koskisi henkilöstöravintolatoimintaa eivätkä ruoan tai juoman myymistä ravitsemisliikkeestä muualla nautittavaksi. Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tarkemmat säännökset edellä mainituista rajoituksista ja velvollisuuksista sekä siitä, millä alueilla rajoituksia sovelletaan. Aluehallintovirastot valvoisivat rajoitusten ja velvollisuuksien noudattamista. Aluehallintovirasto voisi määrätä valvonnassa havaitsemansa epäkohdat ja puutteet korjattaviksi ja määrätä velvoitteita olennaisesti rikkoneen ravitsemisliikkeen ravitsemisliiketoiminnan välittömästi suljettavaksi asiakkailta enintään yhdeksi kuukaudeksi. Valtioneuvoston tulisi seurata rajoitusten laissa säädettyjen edellytysten voimassa oloa. Jos edellytykset eivät enää täyty, tilapäiset säännökset on kumottava. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2020 ja olemaan voimassa 31.10.2020 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Rajoitukset vaikuttavat merkittävästi ravitsemisalan toimintaedellytyksiin. Tilapäisten rajoitusten vaiheittaisen poistamisen jälkeen tavoitteena on elinkeinotoiminnan toimintaedellytysten palautuminen. Majoitus- ja ravitsemispalvelut MaRa ry on arvioinut toimialan liikevaihdon laskua eri vaihtoehdoissa. Nopean toipumisen vaihtoehto lähtee siitä, että ravintolat avattaisiin kesäkuussa ja liiketoiminta käynnistyy hyvin sen jälkeen. Kun vielä kesäkuun 2020 liikevaihdon oletettaisiin olevan maaliskuun 2020 hyvin alhaisella tasolla ja liikevaihdon nousemisen oletettaisiin kesäkuusta lähtien lisääntyvän vähitellen, ravintoloiden liikevaihto vähenisi silti edelliseen vuoteen verrattuna 31 % (noin 1,8 miljardia euroa). Marraskuussa 2020 liikevaihto palautuisi normaaliksi. Ravitsemusalalla oli huhti-toukokuun vaihteessa lomautettuna tai työttömänä lähes 40 000 palkansaajaa, mikä on selvästi yli puolet alan palkansaajista. Ravintoloiden avaaminen rajoitetustikin ja vaiheittain mahdollistaisi myönteisen työllisyyskehityksen alkamisen. MUUT YHTEISKUNNALLISET VAIKUTUKSET Vaikka yksittäisen rajoituskokonaisuuden vaikutuksia on erittäin vaikeaa määrittää ennalta, on syytä varautua siihen, että ravitsemisliikkeiden vaiheittainkin avaaminen voi omalta osaltaan lisätä tartuntatautiriskiä. Muilla yleisillä ja kohdennetuilla toimenpiteillä sekä ravitsemisalan omilla toimilla riskiä voidaan hallita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen