Hallituksen esitys LVM/2020/58

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 77/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Emmi Nykänen, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342397
Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vuoden 2020 heinä- ja lokakuun maksukausien maksujen suorittamista siirrettäisiin puolella vuodella eteenpäin. Lentoliikenteen valvontamaksua kannetaan valtiolle lentoturvallisuuden valvontaa ja ilmailun julkisia hallintotehtäviä varten. COVID-19-tartuntatautiepidemian aiheuttaman poikkeustilan ja lentoliikennettä koskevien rajoitusten vuoksi tarvitaan väliaikaisia toimenpiteitä, joilla helpotetaan lentoasemayhtiöiden taloudellisia toimintaolosuhteita ja toiminnan jatkuvuutta. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2020 ja olemaan voimassa 30.6.2021 asti.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Lentoliikenteen valvontamaksun loppuvuoden kahdelle maksuerälle annettaisiin kuusi kuukautta lisää maksuaikaa, minkä seurauksena niiden maksaminen siirtyisi vuodelle 2021. Vuoden 2020 kaksi maksuerää, joille maksuaikaa myönnettäisiin, ovat yhteensä 5,7 milj. euroa. Esitys vähentäisi valtion lentoliikenteen valvontamaksutuloja vuodelta 2020 noin 5,7 milj. euroa ja lisäisi tuloja vuonna 2021 vastaavalla summalla.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.