Valtioneuvoston kirjelmä VM/2020/85

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta (vakavaraisuusasetuksen muutos COVID-19-pandemiaan vastaamiseksi)

U 17/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Katri Aho, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530375
Asia

Komissio antoi 28.4.2020 ehdotuksen pankkien vakavaraisuusasetuksen muutokseksi COVID-19-pandemian vuoksi tehtävien mukautusten osalta. Ehdotuksen tarkoituksena on vapauttaa pankkien pääomia ja näin edistää luotonantoa. Ehdotuksella otettaisiin käyttöön eräitä Baselin pankkivalvontakomiteassa sovittuja joustoja ja siirtymäaikoja IFRS9-tilinpäätösstandardin mukaisten luottotappiokirjausten vaikutuksiin ja sitovaan vähimmäisomavaraisuusasteeseen liittyen. Lisäksi annettaisiin eräitä muita joustoja esimerkiksi aikaistamalla pk-yritys- ja infrastruktuuriluottoihin sekä ohjelmistoinvestointeihin liittyvien jo hyväksyttyjen kevennysten sovellettavaksi tuloa sekä keventämällä valtiontakauksen omaavien luottojen kohtelua vakavaraisuuslaskennassa väliaikaisesti.

Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Komissio ei ole tehnyt ehdotuksesta vaikutusarviota, sillä sen näkemyksen mukaan ehdotus ei muuta vakavaraisuusasetuksen olennaisia osia eikä siitä johdu uusia vaatimuksia luottolaitoksille. Komission näkemyksen mukaan ehdotuksella on vain rajattu vaikutus luottolaitosten hallinnolliseen taakkaan, koska muutoksista saatavat pääomaedut ovat suurempia kuin mahdolliset kustannukset, ja lisäksi muutosten käyttöönotto on luottolaitoksille vapaaehtoista. Mikäli suomalaiset pankit ottavat ehdotuksen mahdollistamia siirtymäaikoja ja joustoja käyttöön, on niillä pääomia vapauttavia vaikutuksia. Asetusmuutosten huomioon ottaminen ei todennäköisesti vaadi kansallisen lainsäädännön muutoksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen