Hallituksen esitys STM/2020/94

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19 epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta

HE 78/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Marjaana Maisonlahti, Hallitusneuvos p.+35 8295163288
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi. Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti korotettavaksi työttömyysetuuden sovittelun suojaosaa eli sitä osuutta ansioista, jota ei huomioida maksettaessa soviteltua työttömyysetuutta. Työttömyysturvalaissa säädettyyn liikkuvuusavustukseen ehdotetaan väliaikaista poikkeusta kokoaikatyön työmatkaa koskevaan avustuksen edellytykseen. Lakiehdotuksen tarkoituksena on väliaikaisesti lisätä työllistymisen kannusteita huoltovarmuuden turvaamiseksi poikkeusoloissa maa- ja metsätalousministeriön toimialan kannalta kriittisissä tehtävissä, mutta myös laajemmin väliaikaisesti tukea työn vastaanottamista ja tuen saajien taloudellista tilannetta covid-19-epidemian vaikutusten vallitessa. Esitys liittyy vuoden 2020 IV lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19 epidemian vuoksi annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Momentit: 33.20.52 Ehdotuksen arvioidaan lisäävän pysyvän lainsäädännön mukaiseen menoon verrattuna vuonna 2020 työttömyysturvamenoa yhteensä 50 milj. euroa. Vaikutus jakaantuu seuraavasti: Valtion rahoittama työttömyysturvameno momentilla 33.20.50 kasvaisi esityksen johdosta vuonna 2020 noin 12,5 milj. euroa ja momentilla 33.20.52 noin 25 milj. euroa ja kuntien rahoittama työttömyysturvameno noin 3 milj. euroa. Esitys lisäisi myös työllisyysrahaston rahoittamaa menoa noin 8,5 milj. euroa ja työttömyyskassojen rahoittamaa menoa noin 1 milj. euroa. Kustannusvaikutuksiin ei sisälly yleisen työttömyystilanteen muutoksesta johtuvaa vaikutusta em. rahoitusvastuuisiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.