Hallituksen esitys MMM/2020/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.5.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

HE 76/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Sara Vänttinen, Hallitussihteeri p.029 5162065
Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä. Pääministeri Marinin hallitus linjasi neuvottelussaan 6.5.2020 maa- ja puutarhatiloilla tarvittavan kausityövoiman saatavuuden turvaamisesta sekä ulkomaisen kausityövoiman maahantulosta että kotimaisen työvoiman kannusteista. Kotimaisen kausityövoiman saatavuuden turvaamiseksi hallitus linjasi muun muassa, että toteutetaan luopumistuen ansiotulorajan määräaikainen soveltamatta jättäminen. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi eräitä poikkeusmenettelyjä, joita sovellettaisiin väliaikaisesti maatalouden luopumistuen ansiotulorajaa koskeviin säännöksiin maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetussa laissa (612/2006) ja maatalousyrittäjien luopumistuesta annetussa laissa (1293/1994). Eräitä muun kuin kaupallisen maatalouden harjoittamisesta tai metsätalouden hankintatyöstä saatujen, ansiotulorajaan liittyviä ja luopumistuen maksamista ja sen aloittamista, luopumistuen maksun keskeyttämistä ja luopumistuen saajan ilmoitusvelvollisuutta koskevia edellytyksiä ei sovellettaisi 16.3.2020 ja 31.12.2020 välisenä aikana. Lakiehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa väliaikaisesti maatalouden luopumistukeen oikeutettujen tuensaajien ansiotyössäkäynti huoltovarmuuden turvaamiseksi poikkeusoloissa maa- ja metsätalousministeriön toimialan kannalta kriittisissä tehtävissä ilman, että työssä ansaitun tulon määrä vaikuttaisi maatalouden harjoittamisesta luopuneen oikeuteen saada luopumistukea 16.3.2020 -31.12.2020. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa vuoden 2020 loppuun.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Luopumistuesta aiheutuvat menot maksetaan valtion talousarvion momentilta 30.10.42 (Luopumistuet ja –eläkkeet, S 2v). Luopumistukimenojen arvioidaan esityksen johdosta lisääntyvän enintään 1 000 000 euroa. Menojen lisäys on arvioitu sen perusteella, että osa luopumistuen saajista ei ole aiempinakaan vuosina nostanut tilapäisesti luopumistukea liian suurten ansiotulojen takia. Nämä henkilöt voisivat nyt esityksen mukaan saada luopumistuen. Lisämenoja syntyy myös niistä luopumistukeen oikeutetuista, jotka ovat jatkaneet pysyvästi ansiotyössä eivätkä ole ryhtyneet ollenkaan nostamaan luopumistukea, mutta jotka tämän esityksen myötä mahdollisesti siirtyisivät luopumistuelle. Esityksessä tarkoitetuista muutoksista aiheutuvat kustannukset katetaan valtion talousarvion 30.10.42 momentin vuoden 2020 määrärahan puitteissa. Esityksen mukaista lakia sovellettaisiin taannehtivasti 16.3.2020 alkaen tuensaajien yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi. Kuitenkin luopumistuen maksamisen osalta maatalouden harjoittamisesta luopumisesta annetun lain mukaan luopumistukea ei makseta vajaalta kalenterikuukaudelta. Tämä merkitsisi sitä, että luopumistukea voitaisiin maksaa 1.4.2020-30.12.2020 väliseltä ajalta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen