Hallituksen esitys OKM/2020/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.6.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 84/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Laura Hansén, Hallitusneuvos p.+35 8295330098
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia väliaikaisesti covid-19-epidemian aiheuttaman poikkeustilan ja siihen liittyvien rajoitusten vuoksi. Yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset poissa olevaksi ilmoittautumisesta ensimmäisenä lukuvuonna, jos opiskelija on estynyt aloittamasta opintojaan epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä. Mainittuihin lakeihin ehdotetaan myös lisättäväksi säännökset siitä, että korkeakouluilla ei olisi velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja ja opintojen ohjausta siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon laissa säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa, jos opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja ei ole mahdollista järjestää epidemian vuoksi. Tällaisista opetusjärjestelyjen muutoksista johtuvat viivästykset opintojen etenemisessä otettaisiin huomioon opiskeluoikeuden jatkamista koskevaa päätöstä tehtäessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.7.2021 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. Ehdotetut poissa olevaksi ilmoittautumista koskevat säännökset helpottaisivat niiden opiskelijoiden asemaa, joiden opintojen aloittaminen estyy koronavirusepidemian vuoksi. Opintojen järjestämisvelvollisuutta koskevat säännökset mahdollistaisivat sellaiset koronavirusepidemiasta johtuvat korkeakoulujen opetusjärjestelyjen muutokset, jotka voivat tilapäisesti hidastaa joidenkin opiskelijoiden opintojen etenemistä. Tämä opintojen hidastuminen huomioitaisiin opiskelijan opiskeluoikeuden jatkamista koskevaa päätöstä tehtäessä, mikä vahvistaisi opiskelijan oikeusturvaa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen