Hallituksen esitys STM/2020/108

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.6.2020 12.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 95/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Joni Rehunen, Erityisasiantuntija p.029 5163435
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja työttömyyskassalakia. Esityksessä ehdotetaan, että valtio osallistuisi lomautuksen-, lomautukseen rinnastettavan syyn- ja sääesteen ajalta maksettavien ansiopäivärahojen rahoitukseen. Työttömyyskassalle maksettaisiin valtionosuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa vastaava määrä. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 IV lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa vuoden 2020 loppuun.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksen taloudelliset vaikutukset ovat riippuvaisia vuoden 2020 aikana maksettavien lomautusten määrästä. Lomautusten määrää vuonna 2020 on haastava arvioida, koska kriisin vaikutukset talouteen vuoden 2020 syksyllä riippuvat pitkälti taudin leviämisestä kesän ja syksyn aikana sekä sen johdosta tehdyistä mahdollisista rajoitustoimista. Esityksen on arvioitu lisäävän valtion kustannuksia noin 600 000 000 eurolla. Ehdotetut muutokset lisäävät valtion rahoitusosuutta työttömyysturvamenoista seuraavasti - valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta mom. 33.20.50 lisäystä 600 000 000 euroa
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen