Valtioneuvoston asetus LVM/2020/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M323

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Mari Suominen, Neuvotteleva virkamies p.029 5342306
Asia
Euroopan unionin kemikaalilainsäädäntöön tehdyt muutokset vaikuttivat kobolttihydroksidin kuljetusluokitukseen ja edelleen sallittuihin pakkaustapoihin. Erillissopimus M323 mahdollistaisi kobolttihydroksidin kuljetuksen taipuisissa IBC-pakkauksissa (suursäkeissä), jos erillissopimuksen M323 vaatimukset täytetään. Liikenne- ja viestintävirasto on allekirjoittanut erillissopimuksen M323 29 päivänä tammikuuta 2021 Suomen osalta vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) 6 §:n valtuuksin. Sopimus tuli voimaan allekirjoituspäivänä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M323
Vaikutukset
Erillissopimus M323 mahdollistaisi kobolttihydroksidin kuljetuksen suursäkeissä. Suomessa on kobolttihydroksidin tuotantoa, joten erillissopimuksella olisi vaikutusta kuljetuksiin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen