Hallituksen esitys STM/2020/113

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta

HE 108/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Hanna Tossavainen, Neuvotteleva virkamies p.029 5163005
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia, rintamasotilaseläkelakia ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuksien maksamista koskevien säännösten yhdenmukaistamista valtion osuuden ennakon määrän ja ennakon tarkistamisen osalta. Esityksen tarkoituksena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa Kansaneläkelaitokselle maksettavien etuuksien ja kulujen valtion osuuksien maksamista ja tarkistamista koskevia säännöksiä. Esityksessä ei ehdoteta muutoksia etuuksiin eikä etuudensaajien asemaan. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi kansaneläkerahastosta maksettavien etuuksien valtion osuuden maksamista koskevien säännösten muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksessä ehdotetuilla muutoksilla ei ole valtiontaloudellisia vaikutuksia. Esitys vähentäisi hieman hallinnollisen työn määrää Kansaneläkelaitoksessa sekä sosiaali- ja terveysministeriössä. Ennakoiden maksamiseen ja tarkistamiseen liittyvien säännösten selkeyttäminen ja yhdenmukaistaminen helpottaisi säännösten soveltamista.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen