Valtioneuvoston asetus STM/2020/137

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Elina Kotovirta, Neuvotteleva virkamies p.029 5163713
Asia
Asetukseen ehdotetaan tehtäväksi kaksi muutosta: Ensinnä YK:n huumausainetoimikunnan 19.3.2019 ja 3.3.2020 tekemien päätösten mukaisesti luokiteltaisiin Suomessa ensimmäistä kertaa 2 ainetta vuoden 1961 yleissopimuksen listalle I liitteeseen I, siirrettäisiin 2 ainetta asetuksen sisäisesti vuoden 1971 yleissopimuksen listalle II liitteestä III liitteeseen II ja siirrettäisiin 3 aiemmin kansallisesti kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi luokiteltua ainetta (asetus 1130/2014) 1971 yleissopimuksen listalle II liitteeseen II. Ensimmäistä kertaa luokiteltavat aineet krotonyylifentanyyli ja valeryylifentanyyli ovat synteettisiä opioideja, liitteestä III siirrettävät aineet CUMYL-4CN-BINACA ja ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) synteettisiä kannabinoideja, kuten ovat myös asetuksesta 1130/2014 siirrettävät ADB-FUBINACA ja FUB-AMB. Asetuksesta 1130/2014 siirrettävä N-etyylinorpentyloni on synteettinen katinoni. Kansainvälisesti valvontaan otettujen aineiden haitallisuuden on arvioinut Maailman terveysjärjestö WHO. Yllämainitut synteettiset opioidit muistuttavat rakenteeltaan läheisesti huumausaineeksi luokiteltua kipulääke fentanyyliä. Fentanyylit ovat erittäin vaarallisia, koska käyttöannokset ovat pieniä, jolloin tarkka annostelu on vaikeaa ja yliannoksesta seuraa hengenvaarallinen hengityslama. Aineita markkinoidaan siten, ettei myytävän tuotteen sisällöstä tai puhtaudesta ole varmuutta tai siten, että niitä myydään aivan toisina tuotteina tai aineina. Tästä voi aiheutua myös tahattomasti henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita. Synteettiset kannabinoidit vaikuttavat kannabiksen tavoin. Verrattuna kasviperäiseen kannabikseen synteettisiin kannabinoideihin liittyy merkittäviä lisäriskejä. Nyt luokiteltavat synteettiset kannabinoidit ovat merkittävästi kannabista voimakkaampia ja niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa. Synteettiset katinonit ovat sukua kat-huumeen (catha edulis) vaikuttavalle aineelle. Tunnetuimpia muuntohuumekatinoneja Suomessa on huumausaineeksi luokiteltu MDPV. Katinonit vaikuttavat piristeen tavoin samoin kuin esimerkiksi amfetamiinien kaltaiset aineet. Toiseksi asetuksella luokiteltaisiin kansallisesti huumausaineeksi isotonitatseeni. Isotonitatseeni on synteettinen opioidi, joka muistuttaa morfiinia ja fentanyyliä. Sen sukulaisaineet etonitatseeni ja klonitatseeni on luokiteltu Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vuoden 1961 yleissopimuksella huumausaineiksi. Aineen väärinkäyttö- ja riippuvuuden aiheuttamispotentiaali on sama kuin morfiinilla. Vakavin haittavaikutus on yliannostuksesta aiheutuva jopa kuolemaan johtavaa hengityslama. Aine on terveysvaikutuksiltaan ja farmakologisilta ominaisuuksiltaan huumausaineeksi rinnastettavissa oleva aine, joka väärinkäytettynä aiheuttaa huumausaineiksi luokiteltujen aineiden kaltaisia haittoja. Aine ei ole YK:n tai EU:n huumausainevalvonnan piirissä. Aine on ilmoitettu Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen (EMCDDA) varhaisen varoituksen järjestelmään. Aineesta on aloitettu luokitteluprosessi myös EU-tasolla, ja EMCDDA on tuottanut aineesta riskiarvion. EU-luokittelussa menee kuitenkin vielä sen verran aikaa, että kansallinen luokittelu on nähty tarpeelliseksi. Aineiden nimeämisessä ei ole yhtä kansainvälistä standardia. Tästä syystä EU:n tai YK:n luokittelupäätöksessä saatetaan käyttää hieman erilaista merkitsemistapaa kuin kansallisesti on käytetty. Kansalliset asiantuntijat arvioivat tapauskohtaisesti jokaisen aineen suomenkielisen ja ruotsinkielisen merkitsemistavan esimerkiksi kansainvälisesti yleisimmäksi katsotun nimeämistavan mukaan. Tarvittaessa aineen nimeä saatetaan myös asetuksessa myöhemmin muuttaa, riippuen siitä mikä nimi tai merkitsemistapa vakiintuu käyttöön. Asetuksen liitteisiin on samalla tehty kielellisiä korjauksia. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 21 päivänä syyskuuta 2020.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksessä mainituilla aineilla ei ole lääketieteellistä tai teollista käyttöä Suomessa. Näin ollen esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. YHTEISKUNNALLISET: Esityksellä kielletään ns. muuntohuumeita niiden päihdekäytön ehkäisemiseksi ja huumevalvonnan tehostamiseksi. Muuntohuumeiden käyttö voi olla haitallista terveydelle ja ne voivat vaikuttaa mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Kieltäminen ei estä aineiden käyttöä kokonaan, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään muuntohuumeiden leviämistä ja päihdekäyttöä. Kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen