Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/83

« Tasavallan presidentin esittely 26.6.2020 15.30

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 92/2020 vp; EV 79/2020 vp)

HE 92/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Elli Nieminen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295048247
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain työsopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, lain merityösopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lain yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen