Valtioneuvoston asetus OKM/2020/49

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.7.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n ja liitteen muuttamisesta

Ministeri
Hanna Kosonen
Esittelijä
Birgitta Vuorinen, Johtaja p.+35 8295330335
Asia
Yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitettä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 1) Jyväskylän yliopistolle lisätään tekniikan koulutusalalla tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin, tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin koulutusvastuu, 2) Oulun yliopistolle lisätään psykologian koulutusalalla psykologian kandidaatin, psykologian maisterin, filosofian maisterin, psykologian lisensiaatin ja psykologian tohtorin koulutusvastuu sekä 3) Åbo Akademille lisätään lääketieteiden ja farmasian koulutusalalla proviisorin, farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin koulutusvastuu. Asetuksen 26 §:n 2 momenttiin ehdotetaan lisäksi tehtäväksi teknisluonteinen täsmennys, joka liittyy asetuksen aiempaan muutokseen (1295/2019). Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2020. Asetuksen liite tulisi kuitenkin voimaan 1.8.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n ja liitteen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetuksella ei ole vaikutuksia valtiontalouteen. Jyväskylän yliopiston tekniikan koulutusalan tieto- ja viestintätekniikan koulutusvastuu helpottaa osaltaan valtakunnallista pulaa ICT-alan osaajista. Oulun yliopiston psykologian koulutusalan koulutusvastuu helpottaa valtakunnallista ja erityisesti Pohjois-Suomeen kohdistuvaa psykologipulaa. Åbo Akademin proviisorin, farmasian lisensiaatin ja farmasian tohtorin tutkintoja koskeva koulutusvastuu lisää mahdollisuuksia suorittaa proviisorin, farmasian lisensiaatin ja tohtorin opinnot ruotsin kielellä sekä parantaa Åbo Akademissa farmaseutin tutkinnon suorittaneiden jatkokoulutusmahdollisuuksia antamalla mahdollisuuden jatkaa maisterin tutkintoon ja jatkotutkintoihin omassa yliopistossa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen