Hallituksen esitys LVM/2020/82

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.8.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

HE 113/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi raideliikennelain kalustoyksiköiden ja rautatieinfrastruktuurin rekisteröintiä koskevia säännöksiä, kun rekisteröintitehtäviä siirtyy EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla Liikenne- ja viestintävirastolta Euroopan unionin rautatievirastolle. Raideliikennelakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin esitetään myös eräitä tarkennuksia lupavaatimuksiin. Turvallisuustodistusta ei edellytettäisi sellaiselta kalustoyksikön liikuttamiselta, joka tapahtuu kalustoyksiköiden siirtämistä varten ja jota varten rataverkolle tai sen osalle pääsy on suljettu ja rataverkon haltija on ohjeistanut tällaisen liikkumisen menettelyt. Ehdotettu muutos korvaisi voimassa olevan lain siirtotyötä koskevat säännökset. Lisäksi liikkuvan kaluston vaihtotyöliikennöinti liikennepaikan sisällä, yksityisraiteella tai yksityisraiteen ja valtion rataverkon ensimmäisen liikennepaikan välillä sallittaisiin ilman liikkuvan kaluston lupakirjaa, jos rautatieliikenteen harjoittaja ja rataverkon haltija ovat sopineet alueesta, jolla vaihtotyö tehdään.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen