Valtioneuvoston asetus VM/2020/138

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00

Valtiovarainministeriö

1) Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta 2) Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Anna Gau, Hallitussihteeri p.+35 8295530321
Asia
Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta (EV 67/2020 vp; HE 63/2020 vp), jonka myötä muutetaan poliisilaitosten päälliköiden virkaa koskevaa nimittämistoimivaltaa. Esitykseen sisältyvillä asetuksilla toteutetaan valtion virkamiesasetuksen sekä valtion virkaehtosopimusasetuksen muutokset. Valtion virkamiesasetuksen 3 §:n 2 momentin 2 kohtaa muutetaan siten, että siitä poistetaan maininta poliisipäällikön virasta, sillä jatkossa sisäministeriöllä ei enää ole toimivaltaa näiltä osin. Valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n 4 momentin 1 kohtaa tarkennetaan lisäämällä siihen täsmennys poliisiyksiköiden kuulumisesta Poliisihallituksen alaisuuteen, sekä muutetaan poistamalla siitä maininta poliisilaitosten päälliköistä, joiden osalta päätökset palkkauksesta ja luontoiseduista tekee jatkossa Poliisihallitus.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta ja asetuksen valtion virkaehtosopimusasetuksen 9 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusmuutoksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia eikä henkilöstövaikutuksia, koska ne sisältävät vain välttämättömät tekniset asetustason muutokset.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen