Valtioneuvoston asetus OKM/2020/56

« Valtioneuvoston yleisistunto 20.8.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus opintotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta

Ministeri
Tytti Tuppurainen
Esittelijä
Antti Randell, Hallitusneuvos p.+35 8295330173
Asia

Opintotuesta annettua valtioneuvoston asetusta ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti siten, että vuonna 2020 suoritettavassa lukuvuotta 2019–2020 koskevassa korkeakouluopiskelijan opintojen edistymisen seurannassa huomioitaisiin covid-19-epidemiasta johtuva poikkeuksellinen tilanne ja sen vaikutukset opintojen edistymiseen. Tarkoitus on, että syksyllä 2020 suoritettava opintojen edistymisen seuranta voitaisiin toteuttaa tavalla, jolla vältyttäisiin tarpeettomilta selvityspyynnöiltä. Asetusehdotuksen mukaan syksyllä 2020 korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymisen seurannassa lievennettäisiin opintosuoritusvaatimusta lukuvuoden 2019–2020 osalta. Edistymisen seurannassa otettaisiin huomioon kaikki opiskelijan opintosuoritukset, mutta opintosuoritusten määrää tarkasteltaisiin suhteessa sellaiseen tukikuukausien määrään, joka on kaksi kuukautta pienempi kuin opiskelijan seurantalukuvuoden aikana käyttämä tukikuukausien määrä. Lievennys tehtäisiin kertaluonteisesti vuonna 2020 toteutettavassa edistymisen seurannassa. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä syyskuuta 2020.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen opintotuesta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetulla muutoksella ei ole merkittäviä valtiontaloudellisia vaikutuksia. Ehdotettu muutos ottaisi huomioon, että korkeakouluopiskelijan opinnot ovat voineet keväällä 2020 tilapäisesti hidastua ja opintosuoritusten määrä jäädä suunniteltua pienemmäksi covid-19-epidemiasta johtuvien rajoitusten ja poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen vuoksi. Ehdotetun muutoksen arvioidaan vähentävän edistymisen seurantaa koskevien tarpeettomien selvityspyyntöjen ja niihin annettavien selvitysten määrää syksyllä 2020.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen