Hallituksen esitys TEM/2020/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.8.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä

HE 114/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Meri Pensamo, Hallitussihteeri p.+35 8295047257
Asia
Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (HE 87/2020 vp). Kokeilualueisiin lisättäisiin kuusi uutta kokeilualuetta. Lisäksi neljään alkuperäisessä esityksessä vahvistettuun kokeilualueeseen lisättäisiin kunta tai kuntia. Tehtäviä koskevia säännöksiä täsmennettäisiin siten, että ehdotetussa laissa tarkoitetuista tehtävistä vastaisi kokeilualueen kunta. Kokeilualueen kuntien yhteistyö olisi kokeilun lähtökohta, mutta vastuu siirtyvistä tehtävistä olisi viimekädessä kokeilualueen kunnalla. Kunta voisi alkuperäisen lakiesityksen mukaisesti sopia järjestämisvastuun siirrosta toiselle samaan kokeilualueeseen kuuluvalle kunnalle kuntalain mukaisesti ja kunnat voisivat sopia kuntalaissa tarkoitetuista yhteistoiminnan muodoista tehtävien hoitamiseksi. Alkuperäisestä esityksestä puuttuu lisäksi eräitä asiakkaiden yhdenvertaisuuden kannalta keskeisiä säännöksiä, jotka ehdotetaan lisättäväksi tässä täydentävässä esityksessä. Lisäksi alkuperäiseen lakiehdotukseen tehtäisiin eräitä lakiteknisiä korjauksia. Laki on tarkoitettu pääosin tulemaan voimaan 1.1.2021. Uusien kokeilualueiden osalta laki tulisi kuitenkin voimaan 1.3.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa hallituksen esityksen eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2020 vp) täydentämisestä (RV)
Vaikutukset
Täydentävällä esityksellä ei ole kustannuksia lisääviä tai vähentäviä vaikutuksia. Vaikutukset muodostuvat siitä, että päätöksenteko-oikeutta ja henkilötyövuosia siirretään myös uusille kokeilualueille ja kunnille. Toisin sanoen, jos kokeilualueita ja kuntia ei lisättäisi, vastaavat resurssit käytettäisiin työ- ja elinkeinotoimistoissa. Päätöksenteko-oikeutta siirtyisi uusille kokeilualueille ja kuntien lisäämisen johdosta alkuperäisessä esityksessä määritellyille kokeilualueille yhteensä arviolta noin 6,1 miljoonaa euroa vuodessa. Henkilötyövuosia siirtyisi arviolta 52,7.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen