Hallituksen esitys SM/2020/80

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2020 11.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi

HE 141/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Jaana Heikkinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5421603
Asia
Esityksen tarkoituksena on tehdä eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen edellyttämät muutokset kansalliseen lainsäädäntöön. Ehdotetut muutokset koskevat pääosin viranomaisten toimivaltaa, päätöksentekoa ja tietojen luovuttamista viranomaisten kesken. Rajavartiolain ja poliisilain säännöksiä Euroopan raja- ja merivartioviraston toimintaan osallistumista koskevasta päätöksenteosta sekä eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon ryhmän jäsenen toimivaltuuksista päivitettäisiin. Ulkomaalaislakiin lisättäisiin säännökset pysyvän joukon ryhmän jäsenen valtuudesta avustaa Suomessa poliisia ja rajatarkastusviranomaisia kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen vastaanottamisessa ja rekisteröinnissä. Ulkomaalaislakiin lisättäisiin myös säännökset yhdenvertaisuusvaltuutetun osallistumisesta pakkotoimin tapahtuvan palauttamisen valvojien reserviin sekä sanottujen valvojien pyytämisestä virastolta Suomeen. Ulkomaalaislakiin, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin ja henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa annettuun lisättäisiin säännökset oikeudesta luovuttaa palautuksiin ja vapaaehtoiseen paluuseen liittyviä henkilötietoja Euroopan raja- ja merivartiovirastolle. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevaksi täydentäväksi lainsäädännöksi (RV)
Vaikutukset
Raja- ja merivartiostoasetuksen Suomelle asettamien velvoitteiden mukainen osallistuminen eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvään joukkoon vuonna 2021 aiheuttaa Rajavartiolaitokselle 4 270 000 euron määrärahatarpeen, josta summasta 0,79 milj. euroa on jo lisätty momentin pohjiin aiemmin ja vuoden 2021 talousarvioesitykseen sisältyy lisämääräraha 3,48 milj. euroa (mom. 26.20.01). Lisäksi esityksen johdosta talousarvioesityksessä ehdotetaan tarkistettavaksi em. budjettimomentin päätösosa niin, että määrärahaa saa käyttää myös eurooppalaisen raja- ja merivartioston pysyvän joukon sekä Euroopan raja- ja merivartioviraston toimintaan osallistumisen menoihin. Rajavartiolaitos vastaa vuonna 2021 myös muiden viranomaisten palkkakustannuksista näiden osallistuessa pysyvään joukkoon Suomen kiintiössä. Esityksestä aiheutuvat lisämäärärahan tarpeet on huomioitu Julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2021-2023.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen