Hallituksen esitys TEM/2020/140

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2020 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta

HE 155/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Kirsi Hyttinen, Vanhempi hallitussihteeri p.+35 8295048263
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. Valtion työttömyysetuuksiin osoittamien määrärahojen käyttöä palkkatuen ja työttömille työnhakijoille myönnettävän starttirahan rahoittamiseen jatkettaisiin. Työttömyysetuusmäärärahoista voitaisiin nykyistä vastaavasti osoittaa määrärahaa myös valtion virastolle tai laitokselle työttömän työnhakijan palkkaamisesta aiheutuviin palkkauskustannuksiin. Esityksellä muutettaisiin määräaikaisesti vuoden 2020 loppuun saakka voimassa oleva rahoitusmalli toistaiseksi voimassa olevaksi. Esityksen tavoitteena on turvata palkkatukeen ja starttirahaan käytettävissä olevien määrärahojen riittävyys ja sitä kautta parantaa työttömien työnhakijoiden keskinäistä yhdenvertaisuutta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
Esityksellä jatkettaisiin nykyistä palkkatuen ja starttirahan rahoitusmallia, joten esitys ei lisää valtion menoja. Julkisen talouden suunnitelmassa on vuodesta 2018 alkaen huomioitu 143 miljoonan euron suuruinen siirto momentilta 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut, siirtomääräraha 2v) momentille 33.20.52 (Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta, arviomääräraha). Viimeisin kehyspäätös (vuosille 2021–2024) on laadittu oletuksella, että rahoitusmalli jatkuu nykyisen kaltaisena koko kehyskauden ajan. Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2021 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen