Hallituksen esitys LVM/2020/121

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

HE 202/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Yksikön johtaja, viestintäneuvos Sini Wirén, p. 029 5342532

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi liikenteen palveluista annettua lakia (320/2017), julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016), laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettua lakia (1687/2009), Liikenne- ja viestintävirastosta annettua lakia (935/2018), painelaitelakia (1144/2016) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1398/2016). Esityksessä ehdotettavilla muutoksilla liikenteen palveluista annettuun lakiin sekä laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin pantaisiin kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/2397 ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä neuvoston direktiivien 91/672/ETY ja 96/50/EY kumoamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1159 merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta ja jäsenvaltioiden myöntämien merenkulkijoiden pätevyyskirjojen keskinäisestä tunnustamisesta annetun direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta. Liikenteen palveluista annettuun lakiin ehdotetuilla muutoksilla mahdollistettaisiin Liikenne- ja viestintäviraston vastuulla olevan liikkumisen tietopalvelun hankkiminen Traffic Management Finland Oy:lta ja edistettäisiin kestävää ja oikeudenmukaista liikennejärjestelmän digitalisointia. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi väliaikaisia covid-19-taudin leviämiseen varautumista koskevia muutoksia lainsäädäntöön. Liikenteen palveluista annetun lain lukunumerointi ehdotetaan muutettavaksi eduskunnan edellyttämällä tavalla (EV 251/2018 vp). Lisäksi esityksessä ehdotetaan tehtäväksi lukuisia teknisiä korjauksia ja täsmennyksiä laivaväen pätevyyksiin liittyviin säännöksiin. Lait ehdotetaan tulevaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021. Liikenteen palveluista annetun lain 18 a §, 109 §:n 4 momentti ja 179 a § ehdotetaan olevan väliaikaisesti voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021 saakka.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä vaikutuksia valtiontalouteen. Esitys sisältää lainsäädäntöteknisiä muutoksia, eikä niillä arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia. Väliaikaisten covid-19-taudin leviämisen ehkäisemistä koskevien muutosten arvioidaan helpottavan, johdonmukaistavan ja turvaavan yhteiskunnallisia toimintoja covid-19-epidemian aikana. Direktiivien kansallista täytäntöönpanoa koskevilla ehdotuksilla ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.