Valtioneuvoston asetus STM/2020/199

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.10.2020 13.40

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Ismo Tuominen, Hallitusneuvos p.029 5163341
Asia

Valtioneuvosto antaisi asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Tartuntataudin leviämisen estämiseksi ravitsemisliikkeiden tulisi edelleen antaa asiakkailleen toimintaohjeet tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista ja huolehtia asiakkaiden käsien puhdistusmahdollisuudesta, tilojen ja pintojen puhtaanapidosta sekä asiakkaiden välisen riittävän etäisyyden ylläpitämisestä. Kaikilla asiakkailla tulisi edelleen olla oma istumapaikkansa. Asetuksessa säädettäisiin edelleen tartuntatautilain 58 a §:n 5 momentissa säädetyn suunnitelman sisällöstä ja esittämisestä. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin tartuntatautilain 58 a §:n 2 ja 3 momentin nojalla eri epidemian vaiheissa olevien maakuntien ja ravitsemisliikkeen pääasiallisen toiminnan tasolla eriteltynä ravitsemisliikkeen aukiolo- ja anniskeluajan sekä asiakaspaikkamäärän rajoituksista. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.11.2020 ja olemaan voimassa 15.12.2020 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi (RV)
Vaikutukset
Tartuntatautilaissa tarkoitettujen ravitsemistoiminnan väliaikaisten rajoitusten taloudellisia ja muita vaikutuksia on kuvattu hallituksen esityksissä HE 72/2020 vp ja HE 139/2020 vp. Osa rajoituksista on yleisluontoisia. Niillä on voitu estää tartuntataudin leviämistä ja vahvistaa asiakkaiden luottamusta ravitsemispalveluiden käyttöön ilman, että niistä aiheutuisi merkittäviä kustannuksia elinkeinonharjoittajille. Asiakaspaikkamäärä-, anniskeluaika- ja aukioloaikarajoitukset rajoittavat voimakkaasti ravitsemistoimintaa erityisesti kiihtymis- ja leviämisvaiheen ravitsemisliikkeissä. Esityksessä näitä rajoituksia väljennettäisiin nykyisestä jonkin verran. Suurimmat haitat elinkeinotoiminnalle syntyvät edelleen yökerhoissa, pubeissa ja baareissa. Rajoitusten on tarkoitus vähentää ihmisten sosiaalisia kontakteja sellaisissa tiloissa ja tilanteissa, joissa koronavirustaudin on todettu leviävän tehokkaasti. Tässä suhteessa rajoitusten arvioidaan omalta osaltaan estävän epidemian leviämistä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen