Valtioneuvoston asetus LVM/2020/131

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 6/2020

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mari Suominen, p. 029 5342306

Asia

Yritysten ja muiden tahojen, joiden toiminnalla on vaikutusta vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuuteen, on nimettävä turvallisuusneuvonantaja (TNA). Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla todistus hyväksytysti suoritetusta Liikenne- ja viestintäviraston pitämästä turvallisuusneuvonantajan kokeesta (TNA-todistus). Covid-19-epidemian edelleen jatkuessa voimaansaatettaisiin RID-erillissopimuksen 6/2020, joka pidentää poikkeuksellisesti TNA-todistusten voimassaoloja. Erillissopimus on samansisältöinen kuin RID-erillissopimus 1/2020. Erillissopimus 6/2020 koskee TNA-todistuksia, joiden voimassaoloaika päättyy 1.3.2020 - 1.2.2021 välisenä aikana.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan liitteen C (RID) luvun 1.5 mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta RID 6/2020

Vaikutukset

TNA-todistuksen uusimiseen liittyviä koetilaisuuksia ei välttämättä pystytä järjestämään vallitsevan covid-19-taudin takia. Vaarallisten aineiden rautatiekuljetusta koskeva erillissopimus 6/2020 mahdollistaa sen, että umpeutuvat turvallisuusneuvottajien todistukset olisivat voimassa erillissopimusten mukaisesti Suomessa ja muissa erillissopimuksen allekirjoittaneissa maissa. Sopimus on voimassa 1 päivään maaliskuuta 2021. Erillissopimuksella pyritään varmistamaan vaatimustenmukaisten VAK-kuljetusten jatkuminen myös vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.