Hallituksen esitys OM/2020/148

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Oikeusministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

HE 1/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Juhani Korhonen, Hallitusneuvos p.029 5150208
Asia
Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi laki, jolla on saatettu voimaan Puolan Kansantasavallan kanssa vuonna 1980 tehty sopimus oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa. Puola on irtisanonut sopimuksen päättymään 16.10.2021. Perusteena irtisanomiselle on Suomessa 1.3.2017 voimaan tullut laki avioliittolain muuttamisesta, joka mahdollistaa avioliiton kahden samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 16.10.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen