Hallituksen esitys OKM/2020/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

HE 243/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Hanna Kiiskinen, Hallitusneuvos p.+35 8295330086
Asia
Esityksessä ehdotetaan kirkkolain muuttamista siten, että kirkon toimielimet voisivat pitää kokouksensa myös sähköisenä kokouksena. Muutos koskisi seurakunnan, seurakuntayhtymän, hiippakunnan ja kirkon keskushallinnon toimielimiä. Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä olisi läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja ääniyhteys. Sähköinen kokous voitaisiin pitää soveltuvalla tietojärjestelmällä tai videoneuvotteluyhteydellä. Päätöksentekomenettely sähköisessä kokouksessa olisi sama kuin kokouksessa, jossa osallistujat olisivat läsnä. Erona on vain se, että osallistujat eivät ole fyysisesti läsnä kokouspaikalla. Esityksessä ehdotettu mahdollisuus kokoontua sähköisesti aiheuttaa kuitenkin muutostarpeen myös toimielinten päätösvaltaisuutta sekä toimielimessä toimitettavan vaalin toimittamista koskevaan sääntelyyn. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi kirkkolain muuttamisesta
Vaikutukset
YHTEISKUNNALLISET: Esityksellä pyritään turvaamaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimielimissä toimiville henkilöille ja kirkon jäsenille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua kirkon toimielinten kokouksiin ja siten kirkon päätöksentekoon covid-19-epidemian aikana. TALOUDELLISET: Esityksellä ei ole vaikutuksia julkiseen talouteen. Esityksen vaikutuksia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon talouteen ei ole mahdollista arvioida täsmällisesti, sillä vaikutukset riippuvat siitä, kuinka laajasti mahdollisuus kokoontua sähköisin menetelmin otetaan kirkon toimielimissä käyttöön. YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT: Esityksellä voi olla jonkin verran myönteisiä ympäristövaikutuksia, sillä sähköisesti jaettavat materiaalit vähentäisivät paperisten asiakirjojen määrää ja pienentäisivät hiilidioksidipäästöjä, kun kokouksista normaalisti aiheutuva matkustustarve vähentyisi.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen